دارد بساط ماه خدا جمع می شود از سفره نان و آب و غذا جمع می شود آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود دارد ز دست های گدا جمع می شود دارد بساط ماه خدا جمع می شود از سفره نان و آب و غذا جمع می شود آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود دارد ز دست های گدا جمع می شود تصاویر کارت پستال عید سعید فطر تبریک عید سعید فطر تصاویر عید سعید فطر کارت پستال عید فطر تصاویر عید فطر جدیدترین کارت پستال عید فطر کارت تبریک عید سعید فطر تصاویر کارت پستال عید سعید فطر    

دارد بساط ماه خدا جمع می شود
از سفره نان و آب و غذا جمع می شود
آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود
دارد ز دست های گدا جمع می شود

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تبریک عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

کارت پستال عید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر عید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

جدیدترین کارت پستال عید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

کارت تبریک عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

تصاویر کارت پستال عید سعید فطر

 

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/